السا و آنا

 

برگرفته از انیمشن زیبایی به ​نام فِروزن طراحی شده و داستانی شیرین و دخترانه دارد که در مقدمه دستور بازی آن آمده است.

السا و آنا