عموپولدار کلاسیک
رپولی کلاسیک
مونوپولی کلاسیک
 
لی لی استوانه ای
بزن و بچین (حیوانات)
لی لی پارچه ای بزرگ
راز جنگل
عمو پولدار
مونوپولی
 
منچ و مارپله استوانه ای
منچ و مارپله پارچه ای
منچ و مارپله جعبه ای
السا و آنا
بن تِن
تخته نَرد استوانه ای
شطرنج استوانه ای
شطرنج تهران
اُتِللو بزرگ و کوچک
اُتِلو کلاسیک
اِسپایدِر مَن
کِلَش اف کِلانز