عموپولدار

 

بازی فکری عموپولدار یکی از بازی های فکری با قابلیت آموزش تجارت و سرمایه گذاری به کودکان است. مفهوم پول و کارآیی آن، خرید و فروش و ارزش های اقتصادی از مهمترین اصول این بازی فکری است

عموپولدار